Reviews Regarding Conservation of Lifta

2011

חוות הדעת בנוגע לשימור ליפתא שהוגשה בעתירה נגד מכרז מנהל מקרקעי ישראל. נכתבה ע”י פרופ’ אדריכל אמנון בר אור, פרופ’ אדר’ משה מרגלית, פרופ’ ראסם ‘ח מאיסי, אדר’ מיכל פירסטון ואדר’ שמואל גרואג.

חוות דעת זו בנושא שימור הכפר ליפתא מצורפת לפניה של גורמים שונים לעצירה וביטול מכרז מס’ ים/405/2010 של מנהל מקרקעי ישראל, ומתייחסת למרכיבי השימור במסמכי מכרז זה. בקיץ 2006 אושרה תב”ע 6036 לכפר ליפתא בעקבותיה פרסם מנהל מקרקעי ישראל בדצמבר 2010 את מכרז ים/405/2010 שעניינו שיווק מגרשים לבניה למגורים ומסחר באתר. המכרז המוצע מכסה חלק ניכר מתחום הכפר ליפתא הנמצא בכניסה המערבית לירושלים. המכרז כולל 10 מתחמים בהם 212 יחידות דיור. מתוכם מתוכננות במרכז הכפר ההיסטורי 58 יחידות דיור וכ-2000 מ”ר של שטחים מסחריים המיועדים למסעדות, בתי קפה, חנויות, משרדים וכדומה.

חוות הדעת מתבססת על ניתוח של מסמכי תב”ע 6036, מסמכי תב”ע 2351, דו”חות רשות העתיקות, תיעוד וסקר ראשוני, יולי 2008, קווים מנחים והנחיות רשות העתיקות לשיווק 2009 ומסמכי המכרז.

הכפר ליפתא הינו עדות אחרונה לכפרים הערביים ולנוף תרבות שהיה נפוץ בארץ לאורך ההיסטוריה עד תחילת המאה העשרים. הכפר הינו דוגמא ייחודית של אדריכלות וטכנולוגיתנייה כפרית ההולכת ונכחדת. על פי הגדרות השימור הנוכחיות של אונסקו הכפר הוא דוגמא מובהקת ל”נוף תרבות”: “מעשה ידי אדם, בעל ערך אוניברסאלי ניכר מבחינה היסטורית, אסתטית, אתנולוגית או אנתרופולוגית” (אונסקו-האמנה למורשת תרבות וטבע, 1972). כמו כן, שרידי הכפר והנוף הפתוח סביבם הינם אבן שואבת למטיילים וחובבי טבע ומהווים חלק מטבעת השטחים הירוקים של ירושלים.

 

לקריאת המסמך המלא

Comment

  • *שדות חובה