תקנון תוכנית מספר 6036

2006, 2004

תקנון תוכנית 6036 לשינוי יעודי הבנייה בליפתא למגורים מסחר ומלונאות שפורסמה ב-2004 ועדכנה עד 2006 ע"י האדריכלים ג. קרטס – ש. גרואג וש. אהרונסון

מטרות התוכנית:

שינוי במערך יעודי הקרקע.

קביעת בינוי והוראות בניה להקמת בנינים חדשים ולהקמת תוספות בניה

לבנינים קיימים, בתחום הכפר ליפתא ובסביבתו, בהתאם לנספחי הבינוי
והפיתוח.

קביעת הוראות לשימור, שיקום ושיחזור הבנינים הקיימים והטרסות ושילובם בפיתוח החדש בשטח.
קביעת גובה הבניה המירבי, שטחי הבניה המירביים, קוי הבנין המירביים
וקווי הבנין המחייבים בכל אחד מהמגרשים המיועדים לבניה בתכנית.
. קביעת מס' יח"ד המירבי בתכנית ל-243 יחידות דיור.
קביעת הוראות בינוי לצורך הקמת בית מלון.
קביעת מערכות הדרכים והתנועה, לרבות התווית הדרכים הראשיות
בשכונה ואליה, ושטח החניה שבתכנית.
. קביעת הוראות להקמת מחלף, שיקשר בין כביש מס' 9 מצפה נפתוח והשכונה
המוצעת בתחום תכנית מס' 6036 זו.
קביעת הוראות לפיתוח כל השטחים שבתחום התכנית ולתחזוקתם.
קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח ושלבים לביצוע הבניה והפיתוח.
קביעת השימושים המותרים בכל אחד מהשטחים המיועדים לבניה בתכנית, לרבות בשטח גרעין הכפר, בשטחי המוסדות ובשטחים לבניני ציבור.
.קביעת שטחי עתיקות והוראות לפירוק ולהריסה
.קביעת הוראות בגין בנינים לפירוק ולהריסה. 14. איחוד וחלוקה מחדש.

לקיאת תקנון תוכנית 6036 המלא

הגב

  • *שדות חובה